Choose Language Choose Language
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Siz değerli ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaret etmesi halinde kısıtlı sayıda işlenebilecek olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörüldüğü üzere tüm tedbirler alınmak suretiyle, en üst düzeyde korunmaktadır. Veri sorumlusu olarak veri mahremiyetine ilişkin oluşturduğumuz aydınlatma metinleri ve politikalarımızı sitemizde yer alan ilgili bölümlerden temin ederek ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Homaytur Sağlık Turizm ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, başta 6698 sayılı KVKK ve ikincil mevzuatlara uygun olarak, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlemekteyiz:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları arasında yer alan “veri sorumlusunun meşru menfaati” ,, “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “bir sözleşmenin ifası için gerekli olması” amaçları dahilinde işlenmektedir.

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz; Yürütmekte olduğumuz sağlık hizmet ve faaliyetleri kapsamında randevu talepleri oluşturmak, bilgi almak gibi hususlarda irtibat ve iletişimin sağlanması, yönelteceğiniz öneri, şikayet ve görüşlerinizin takibi, sonuçlandırılması ve tarafınıza geri dönüş yapılması amaçlarıyla işlemekteyiz.

Kimlik Bilgileriniz;  Ad ve Soyadınız,

İletişim Bilgileriniz; Telefon numarası, e posta adresiniz,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz; İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adres bilgileriniz,

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz herhangi bir gerçek kişi yahut özel hukuk tüzel kişisine aktarılmamaktadır. Ancak ; istisnai olarak kanunlarda öngörülmesi halinde KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak BTK gibi kamu tüzel kişileri ile talep edilmesi halinde tüm adli birimler ile paylaşılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, tarafımıza ait www.homayhealth.com url adresindeki web sitemizin iletişim bölümünde yer alan formda yer alan bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması ve bilişim sistemimize veri girişi yapılmak suretiyle toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11. ve ilgili mevzuatlar uyarınca tarafıma/tarafımıza başvurarak:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edebilecek bilgi ve belgelerle birlikte polikliniğimizden temin edeceğiniz yahut www.homayhealth.com adresindeki ‘’Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu’’ doldurup imzalayarak şahsen başvuru yaparak veya başvuru formunda yer alan e-mail adreslerimizden herhangi birine mail atarak iletebilirsiniz. Tarafımızca en kısa sürede ve her hâlükârda en geç 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir ücret gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Detaylı bilgi için www.homayhealth.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.